Warning: Creating default object from empty value in /home/nezikinlaw/domains/nezikin-law.co.il/public_html/plugins/system/jat3/core/joomla/modulehelper.php on line 320
היקף המידע שרופא חייב למסור למטופל לפני ביצוע הליך רפואי

עורכי הדין מילר-ניצן

MN 2nd Banner Left

 

MN 2nd Banner articles

 

היקף המידע שרופא חייב למסור למטופל לפני ביצוע הליך רפואי

  • PDF

(הנלווה לחובת קבלת "הסכמה מדעת" של המטופל)

כאשר עולה השאלה האם באי מסירתו של סיכון מסוים הכרוך בביצוע הליך רפואי יש משום הפרה של חובת היידוע הקבועה בחוק זכויות החולה (המהווה חלק אינטגרלי לחובת קבלת "הסכמה מדעת" של המטופל), יש לבחון את מידת השכיחות של הסיכון ואת מהות הסיכון המגולם בו, אל מול מידת דחיפותו של ההליך הרפואי הנדרש, סיכויי הצלחתו והאלטרנטיבות המצויות.

באופן כללי כאשר מדובר בביצוע הליך רפואי "אלקטיבי", אשר אינו מיועד למנוע סכנה מיידית ואשר ניתן לדחותו ללא קושי, היקפה של חובת היידוע יהיה רחב יותר. עם זאת גם במקרה של טיפול "אלקטיבי" חובת היידוע אינה מוחלטת וחלה רק על סיכונים של ממש, בעלי רלוונטיות להליך, כאשר חובה זו תתגבר ככל שמדובר בסיכון הטומן בחובו פגיעה של ממש בבריאות המטופל.

המבחן שנקבע בפסיקה הינו אם מטופל סביר היה רואה בסיכונים הנדונים מידע שהינו רלבנטי ביחס להכרעה בדבר ביצוע ההליך.

 

צרו קשר לייעוץ אישי בנושאי רשלנות רפואית
נשמח להעריך את סיכויי תביעתכם ללא כל התחייבות!


מיקומך‫:‬ מאמרים רשלנות רפואית היקף המידע שרופא חייב למסור