אחריות רופא המשפחה

המסגרת החוקית לבחינת סבירות התנהלותו של רופא המשפחה, הינה עוולת הרשלנות. הלכה היא כי על כל רופא, מוטלת חובת זהירות מושגית, כלפי מטופליו.

הרופא נדרש לנקוט באותם אמצעים שרופא סביר היה נוקט בנסיבות העניין, לגילוי הבעיה ולריפויה.
האחריות היא למאמץ ונקיטה באמצעים סבירים ולא לתוצאה.

המבחן איננו מבחן של "חכמים לאחר מעשה" אלא מבחן של סבירות ההתנהגות, בעת התרחשותה, על פי הידע העובדתי והרפואי שעמד לרשות הרופא, באותה עת.

במסגרת תפקידו של רופא המטפל בחוליו מוטלת עליו החובה לאבחן, במסגרת נתוניו של כל מקרה, את האבחנה הרפואית הנכונה ביחס לחולה בו הוא נדרש לטפל; עליו להחליט על הטיפול הנדרש; ועליו להשגיח כי טיפול כזה אכן יינתן לחולה.

במסגרת חובת האיבחון של המחלה, אין רופא יוצא ידי חובתו רק בכך שהוא מסיק את המסקנה הנכונה מן העובדות המובאות לפניו.
מוטלת עליו גם החובה לגלות יוזמה ולברר את העובדות ולאמתן.

חלק מכישוריו של רופא סביר הם לדעת לשאול לחקור ולברר בדבר קיומן או אי – קיומן של תופעות מסוימות.
לא אחת, כדי לאבחן כראוי את מצבו של חולה, נדרש הרופא שלא להסתפק במה שרואות עיניו, אלא מוטלת עליו חובה נוספת, לחקור, לברר ולעקוב אחרי החולה הנזקק לטיפולו ואחר קורותיו, על – מנת לאמת או לשלול מימצאים מסוימים, מימצאים שיש בהם כדי לסייע לאיבחון נכון.

רופא המשפחה תפקידו כשל "שומר השער", ממנו נדרש להבין בתחומי רפואה מגוונים, בהיותו הראשון בשרשרת המטפלים והאחראי על ניהול הטיפול בחולה, לרבות הפנייתו לרופאים מומחים ותאום המשך המעקב והטיפול.

כאשר רופא בא לשקול מהן הבדיקות המתאימות, עליו להסתמך על הידע המקצועי הכללי בדבר שכיחותן של המחלות האפשריות ואת הידע הזה יש ליישם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה. מטבע הדברים, יפנו תחילה אל הסיבה השכיחה להיווצרות המחלה.

אי האבחון של הסיבה השכיחה ביותר יצור חזקה בדבר התרשלות. תמיד יש לשאול האם העובדות שנתגלו יש בהן משום אינדיקציה למחלה שאיננה שכיחה.

על הרופא לבחון את המחלות הפחות שכיחות תוך שהוא מעריך את מסוכנותן ואת הישנותן במקרה שלפניו, והכל באופן סביר וביחס ישיר לתלונות החולה, ועוצמת הכאב וכמובן לתדירות התלונות.

דווקא משום שרופא המשפחה או רופא כללי, אינו הרופא המקצועי, מטיל הדבר עליו אחריות כבדה.
עליו להיות בעל כושר אבחנה וניסיון כדי לבור את המוץ מן התבן.

האבחנה היא יסוד הרפואה ואבחנה נכונה היא סוד המקצוע. גילוי מוקדם, ולמצער גילוי בזמן, יציל חיים.

רופא המשפחה צריך שיקדיש זמן לשיחה עם החולה כדי להגיע לתמונה כוללת של מצב בריאותו ומחושיו וזאת במיוחד במצב של חולה שתלונותיו אינן חדלות.

דווקא ריבוי התלונות מחייב בירור נוסף, שאין מקום להרפות ממנו, גם אם בדיקות שונות לא העלו תוצאות.