לקסיקון תאונות דרכים

כל ההגדרות המלאות והמדויקות מצויות בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: חוק "הפלתד").
נציג כעת חלק מההגדרות ומושגי היסוד הרלבנטיים באופן חלקי ותמציתי.

רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות.

עם זאת על פי הפסיקה גם רכב שאינו עונה על ההגדרה דלעיל ובפועל בוטח בביטוח חובה ייחשב לרכב מנועי לצורך חוק הפלת"ד.

הואיל והאחריות על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) היא מוחלטת נקבעה בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תשל – 1970 , חובת ביטוח של רכב מנועי בפוליסה המבטחת את בעל הרכב והנוהג בו מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק הפלת"ד ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו.

שימוש ברכב בלא שיש על השימוש באותו הרכב פוליסה בת תוקף היא עבירה פלילית ובנוסף עשויה לחשוף את העבריין לאחריות אזרחית (כספית) במקרה של תאונה עם נפגעים.

מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת ארוע תאונת הדרכים.

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה… (ההגדרה המלאה בחוק הפלת"ד).

נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו… (ההגדרה המלאה בחוק פלת"ד).

 חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) קובע עקרון על ולפיו המשתמש ברכב (להלן – "הנוהג") (או המבטח שלו) חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב. אם השימוש ברכב היה על פי היתר מבעל הרכב או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר את השימוש. האחריות היא מוחלטת ומלאה, בלי קשר לשאלה אם היה או לא היה אשם (אשמה בקרות התאונה) מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחרים. בתאונת דרכים שבה מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל נוהג האחריות לנזקי הגוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו.

בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות בגין תאונת דרכים לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש (פי שלוש) השכר הממוצע במשק העומד כיום על כ – 8,500 ₪ לחודש. דהיינו, כיום הסכום המקסימלי המשמש כבסיס שכר לחישוב "ראש הנזק" של אבדן השתכרות או כושר השתכרות עומד על כ – 26,000 ₪ ברוטו. סכום זה צמוד למדד.

תשלום המשולם על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) בטרם התגבשו מלוא נזקי הנפגע, על חשבון וכחלק מהפיצוי הסופי שיגיע לנפגע, בגין הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפוי לרבות אשפוז בבי"ח, תשלומים לצורך ריפוי וסיעוד הנפגע וצרכי מחייתו ובני משפחתו שפרנסתם עליו בתקופת אי הכושר כתוצאה מתאונת הדרכים.

מומחה שמונה על ידי בית המשפט או בהסכמה בין הנפגע והנוהג (או חברת הביטוח שלו) אשר יחווה את דעתו בעניין הנכות הרפואית של הנפגע שנגרמה כתוצאה מתאונת הדרכים.

 זכותו של נפגע להפנות שאלות הבהרה בכתב למומחה הרפואי שמונה על פי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), וזכותו אף להזמין את המומחה לחקירה (נגדית) על חוות דעתו. הזמנת המומחה לחקירה נגדית בביהמ"ש על חוות דעתו אינה מותנית בהפניית שאלות הבהרה למומחה תחילה, ובמתן הבהרות ע"י המומחה. עם זאת בית המשפט רשאי לפני הזמנת המומחה לחקירה לערוך בירור מוקדם של סוג וכיוון החקירה לגביה מבקשים לחקור את המומחה, אך אין לבית המשפט על פי רוב שיקול דעת לסרב לבקשת בעל דין לחקור את המומחה הרפואי. אם בסופה של החקירה מתברר כי זו הייתה מיותרת לגמרי, רשאי בית המשפט לחייב את בעל הדין שהזמין את המומחה לחקירה בהוצאות משפט.

עקרון הקבוע בחוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) ולפיו מי שבעקבות תאונת דרכים זכאי לתבוע על פי חוק הפלת"ד, לא תהיה לו עילת תביעה מכח פקודת הנזיקין, אלא אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון.

להבדיל "מהנכות הרפואית" שנקבעת על ידי המומחה הרפואי, "הנכות התפקודית" היא למעשה הערכה של הפגיעה בכושר ההשתכרות של הנפגע, והיא נקבעת על ידי בית המשפט. הנכות התפקודית עשויה להיות נמוכה או גבוהה מ"הנכות הרפואית", בשים לב לסוג הנכות הרפואית והשפעתה על תפקודו ועל יכולת ההשתכרות של הנפגע.

 מונח הבא לתאר נזק שאינו נזק כספי או כלכלי שנגרם לנפגע בתאונת דרכים, כגון עגמת הנפש, אבדן הנאות החיים והכאב והסבל שנגרמו לו כתוצאה מנכותו שנגרמה עקב התאונה.

המחוקק קבע "תקרה" דהיינו סכום מקסימלי לפיצוי ב"ראש הנזק" של "נזק שאינו נזק ממון" (או "כאב וסבל" לצורך העניין) סכום זה עומד כיום על כ – 165,000 ₪ ל- 100% נכות והוא צמוד למדד. נ כויות נמוכות יותר מ – 100% יהיו "זכאיות " לפיצוי יחסי מהסך הנ"ל.

 החישוב על פי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון) נערך כדלקמן: חלק יחסי מ"הסכום המקסימלי" כהגדרתו לעיל בהתאם לדרגת הנכות היציבה שנקבעה לנפגע בתאונת דרכים. למשל: נפגע שדרגת נכותו עומדת על 10% יהיה זכאי לכ – 16,500 ₪ לפי המכפלה של 10% X 165,000 ₪ הסכום המקסימלי. הסך שיתקבל מהמכפלה יופחת ב – 1% (אחוז אחד) בגין כל שנה בה עבר הנפגע את גיל 30 נכון ליום התאונה. למשל אם היה הנפגע בן 53 ביום התאונה יופחתו 23% (30 – 53) מתוצאת המכפלה. בתוספת סך של כ – 330 ₪ (צמוד ומתעדכן) בגין כל יום אשפוז בבי"ח.

במקרה של מות הנפגע סכום הפיצוי לעזבונו של מי שמותו נגרם כתוצאה מתאונת דרכים יהיה עשרים וחמישה אחוזים (25%) מן הסכום המקסימלי וסה"כ כיום בקירוב – 41,250 ₪.

 נתון שכר הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהווה ממוצע השתכרות של העובדים במשק.

בדרך כלל משמש כקנה מידה לצורך הערכת שכרו של נפגע בתאונת דרכים שאין לגביו נתונים על שיעור שכרו לפני התאונה, אם מחמת שטרם התחיל בקריירה מקצועית בהיותו קטין, או בתחילת דרכו המקצועית, ואם מחמת כל סיבה אחרת בגינה לא ניתן להעריך את שכרו לפני התאונה

אם נקבעה דרגת נכות על פי כל דין לנפגע בתאונת דרכים בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), קביעה זו תחייב גם לצורך התביעה על פי חוק הפלת"ד (בסייג של אפשרות הבאת ראיות לסתור מטעמים מיוחדים שיירשמו על פי היתר של ביהמ"ש).

דוגמא מובהקת לדרגת נכות כזו היא דרגת הנכות אשר נקבעה לנפגע בעבודה (בתאונה אשר מהווה גם תאונת דרכים) על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – 1995.

התייעצו איתנו עכשיו