לקסיקון פגיעות בעבודה

תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

מחלת מקצוע על פי "חוק הביטוח הלאומי" היא מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 לחוק הביטוח הלאומי והעובד חלה בה בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי, עקב עיסוקו במשלח ידו.

מקרים המפורטים ב"חוק הביטוח הלאומי" הרואה בתאונות מסוימות כ"תאונות עבודה", לרבות נסיעה או הליכה לעבודה ומן העבודה הביתה וממקום עבודה אחד לשני.

מכח "פקודת הבטיחות בעבודה" – גידור או הגנה הנדרשים למכונות לרבות מנועים חשמליים, חלקים נעים במכונות, בממסרות, וכל חלק מסוכן במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת, וכן בחלקים בולטים במחרטה ו/או גלגלי מים.

 מכח "פקודת הבטיחות בעבודה" כוללת גם פגיעה בבריאות.

רכיב משפטי שרק בהתקיימו יוכל בית המשפט לקבוע כי על המעביד לפצות את העובד בגין הפגיעה בעבודה, הואיל ולא כל תאונה או פגיעה בעבודה מצביעה אוטומטית על אחריותו או חבותו של המעביד.

בדרך כלל ניתן להוכיח רכיב זה ע"י הוכחת יסודות עוולת "הרשלנות" או "הפרת חובה חקוקה" שבוצעו ע"י המעביד.

מושג משפטי המתאר את תרומת הרשלנות של הניזוק (במקרה זה העובד) לקרות הארוע התאונתי.

בדרך כלל בתי המשפט ממעטים בקביעת רשלנות תורמת ניכרת של עובדים (למעט במקרים בהם רשלנות העובד לקרות התאונה – "זועקת לשמיים") הואיל והדין רואה במעביד את האחראי העליון לשלומו ובטיחותו של העובד.

אדם שהתמנה בידי מעביד כממונה על הבטיחות הגיהות והבריאות של העובדים במפעל או במקום העבודה בהתאם לחוק "ארגון הפיקוח על העבודה".

תשלום חודשי שמשלם המוסד לביטוח לאומי לעובד מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לכך שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת.

דמי הפגיעה מוגבלים ל – 13 (שלושה עשר) שבועות. דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% משכר העבודה המבוטח (המדווח ע"י המעביד).

מענק נכות חד פעמי משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי לנכה עבודה שדרגת נכותו היציבה (קבועה) לפחות 9% ולא יותר מ – 19%.

קצבת נכות חודשית משולמת לנכה עבודה שדרגת נכותו היציבה 20% ומעלה.

מענק או קצבה שמשלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים של עובד שנפטר כתוצאה מפגיעתו בעבודה.

שעורי קצבת תלויים מדורגים לפי גיל האלמנה, באלמנה ללא ילדים ולפי מספר הילדים החיים עמה כשמדובר באלמנה החיה עם ילדים.

בין החובות הכלליות החלות על מעביד מכח חוקי הבטיחות השונים ותקנותיהם ניתן למנות חובות אלו: בדיקות סביבתיות תקופתיות, בדיקות רפואיות תקופתיות, מסירת מידע והדרכת עובדים, אספקת ציוד מגן אישי, ציוד עזרה ראשונה, ארגון מערך הבטיחות המפעלי, לרבות מינוי ממונה על הבטיחות ומינוי נאמן בטיחות, וכן חובת הדיווח על תאונות, מחלות ומקרים מסוכנים בעבודה ובסביבותיה.

כמובן שבתקנות הבטיחות בעבודה לסוגיהן נקבעו חובות ספציפיות יותר בהתאם לסוג העבודה ו/או המפעל והחומרים ו/או הציוד בהם עושים שימוש באותו מקום עבודה.

חבות של מעביד מכח דיני הנזיקין על (או בגין) מעשה שעשה עובד שלו (בין אם כלפי עובד אחר ובין אם כלפי צד ג').

בפקודת הנזיקין מפורטות הנסיבות הספציפיות בהן יחוב מעביד בנזיקין בגין מעשה או מחדל שעשה עובד שלו.

התייעצו איתנו עכשיו